สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน
กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนเป็นรุ่นอื่น หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาเดิม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง
สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษา อย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า หมายเลขประจำตัวสินค้า(Serial No.) และอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งใบเสร็จที่ทางทางบริษัทฯออกให้ และหากตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์และสติ๊กเกอร์ที่แสดงหมายเลขประจำตัวสินค้า มีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
การรับประกันสินค้าแบบ LT (Life Time) คือ การรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่ในการผลิต เมื่อมีการประกาศหยุดการผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้มีการรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
กรณีฝากเคลมสินค้า ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าได้ที่หน้าร้าน หรือแจ้งรายละเอียดการเสียของสินค้า และทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่บริษัทฯ เพื่อรับบริการเคลมสินค้า และเมื่อขั้นตอนการเคลมสินค้าเสร็จสิ้นทางร้านจะจัดส่งสินค้าคืนลูกค้า โดยการดำเนินการนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า